top of page

Inwentaryzacje dendrologiczne oraz gospodarka drzewostanem.

Inwentaryzacja dendrologiczna polega na ilościowym zestawieniu występujących na danym terenie drzew wraz z oznaczeniem gatunku poszczególnych okazów, zebraniem wszystkich koniecznych danych dendrometrycznych drzew oraz określeniem ich rozmieszczenia w terenie.
Gospodarka drzewostanem szczegółowo opisuje zakres prac koniecznych do wykonania w drzewostanie w tym – wycinki, pielęgnacje, cięcia sanitarne i techniczne, konieczność montażu wiązań elastycznych zabezpieczających drzewa, konieczność przeprowadzenia dokładnej ekspertyzy wybranych drzew. 


Inwentaryzacja składa się z dwóch części:
    1. OPISOWEJ, która zawiera:
    • nazwę polską i łacińską każdego drzewa
    • dane dendrometryczne drzewa lub krzewu jak:
    - obwód drzewa na wysokościach wymaganych przez ustawę
    - wysokość drzewa lub krzewu
    - zasięg korony drzewa
    - powierzchnia terenu zajmowanego przez krzew
    • opis stanu sanitarnego drzew i krzewów
    • opis warunków siedliskowych
    • występowanie gatunków chronionych w obrębie drzewostanu (grzybów, owadów i innych)
    • w przypadku gospodarki drzewostanem dodatkowo określa się:
    - zakres prac wycinki drzew i krzewów
    - zakres prac pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach
    - konieczność montażu wiązań elastycznych na drzewach

   

2. GRAFICZNEJ, która zawiera lokalizację drzew i krzewów na mapie zasadniczej lub mapie do celów projektowych wraz z oznaczeniem numerycznym, odpowiadającym zestawieniu w części opisowej.
 

DODATKOWE USŁUGI
    • Na podstawie pełnomocnictwa możemy w imieniu inwestora przygotować wniosek o wycinkę drzew i krzewów oraz pozyskać pozwolenie na ich usunięcie lub przesadzenie. 
    • Przygotowanie listy drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia, które wymagają pozwolenia o  wycinkę.
    • Przygotowanie dokumentacji fotograficznej inwentaryzowanych drzew.
    • Określenie orientacyjnego wieku drzewostanu

 

 

Posiadamy wszelkie konieczne dokumenty, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, jakie wymagane są przez konserwatorów zabytków przy pracach inwentaryzacyjnych na terenach wpisanych do rejestru zabytków.
 

bottom of page